عواملی ک باعث گرفتگی لوله فاضلاب مشوند 1_گرفتگی لوله فاضلاب توسط مواد غذایی 2_گرفتگی لوله فاضلاب به علت لوله کشی غیر استاندارد گرفتی توسط مواد غذایی ریختن پیمانه مواد غذایی باچربی روغن درون سینک ظرف شویی داخل لوله اشپزخانه وسین ظرف شویی